Всякий, ненавидящий брата своего, есть человекоубийца; а вы знаете, что никакой человекоубийца не имеет жизни вечной, в нем пребывающей. 1 Ин. 3,15

ГРИГОРИЙ ДОМЕСТИК

Статья из энциклопедии "Древо": drevo-info.ru

Прп. Григорий Доместик
Прп. Григорий Доместик
Григорий доместик, Глики́с (Глика, греч. Γρηγόριος ο Δομέστικος, Γλυκύς] (1355 / ок. 1360 [1]), иеромонах, византийский мелург, доместик, преподобный

Память 1 октября (Греч. [2], РПЦЗ [3], ПЦА [4], Румын. [5]) и в Соборе Афонских преподобных

Вероятнее всего, согласно указаниям в рукописях, он был доместиком церкви св. Апостолов в Константинополе, а не служил в Великой церкви. В наиболее ранней рукописи [6] он упоминается как «Григорий Гликис, иеромонах, доместик», но в более поздних его называют только «Григорий доместик» и реже «Григорий Глика». Некоторые исследователи считают, что Григория называли также Григорием Кукузелем, уподобляя его прп. Иоанну Кукузелю [7].

В некоторых рукописях песнопения, которые приписываются Григорию доместику, надписаны именем Григорий Агиорит (напр., стихира вмц. Анастасии Узорешительнице «Живоноснаго Воскресения тезоимените» 4-го гласа [8]) по той причине, что Григорий доместик подвизался в Великой Лавре на Афоне во время патриаршества святителя Каллиста I.

Григорию доместику приписывается сочинение мелоса "О Тебе радуется" 4-го плагального гласа с обозначением "древний" (ἀρχαῖον) [9].

По преданию, когда патриарх Каллист I в первый раз занял Константинопольскую кафедру, он направил на Афон постановление петь на Литургии Василия Великого "О Тебе радуется" вместо "Достойно есть", но его преемник святитель Филофей Коккин отменил это нововведение, из-за чего на Афоне возникли разногласия. Накануне праздника Богоявления, пребывавший на Афоне патриарх Александрийский Григорий велел доместику Григорию петь как раньше "О Тебе радуется". Сторонники патриарха Филофея выступили против, но Григорий Александрийский настоял на своем. Григорий Доместик пропел "О Тебе радуется". Когда после богослужения Григорий уснул, он увидел во сне Пресвятую Богородицу, которая поблагодарила его за песнопение в Ее честь и подарила золотую монету. Эту монету повесили на иконе с Ее изображением. Во время второго пребывания на патриаршем престоле патриарх Каллист возобновил свое постановление. С тех пор в Православной Церкви на Литургии Василия Великого и на навечериях поют "О Тебе радуется" [10].

Деятельность Григория доместика в качестве мелурга относится к периоду расцвета калофонического пения. Наиболее часто в рукописях встречаются его калофонические стихи полиелея λατρινός «Раби Господа» 1-го гласа [11], стихи полиелея Николая Кукумы 1-го гласа [12], а также полиелея Халивуриса (Χαλιβούρης) 1-го плагального гласа [13].

Также он составил мелосы:

 • антифонов на Богородичные и Господские праздники «Слово благо» (Пс 44. 2a) 1-го гласа [14],
 • стихов антифонов в дни памяти святителей «Блажен муж, бояйся Господа» 4-го гласа [15], иногда с указанием «фессалоникийские» (θεσσαλονικαία) или «городской» (πολιτικός) [16],
 • антифонов «Блаженни непорочнии» 2-го гласа [17].

Автор множества матим и кратим. Так, ему приписываются

 • кратимы ὁμόνοια 4-го плагального гласа (Eεερετερε) в песнопении «Cвыше пророцы» [18],
 • стихиры арх. Михаилу «Чиноначальник вышних сил» 1-го гласа [19],
 • стихиры вмц. Анастасии Узорешительнице «Живоноснаго Воскресения тезоимените» 2-го гласа [20],
 • стихиры свт. Василию «Всех святых собрал еси добродетели» 1-го гласа [21],
 • стихира вмч. Феодору Тирону ἔξω «Богодарованную благодать» (Τὴν θεοδώρητον χάριν) 2-го гласа [22].

Впоследствии калофонические стихи Григория доместика «Слово благо» были транскрибированы хартофилаксом Хурмузием в нотацию Нового метода [23].

Преподобный Григорий упоминается в службе, составленной прп. Никодимом Святогорцем в честь св. отцов, во Св. Горе Афонской просиявших (2-е воскресенье по Пятидесятнице). Мощи святого пребывают в Великой Лавре.

Молитвословия

Тропарь прпп. Иоанну Кукузелю и Григорию Доместику, греческий, глас 4. Скоро предвари: [24]

Ла́вры воспита́ния,/ сладкогла́сныя свире́ли,/ я́ко боже́ственныя служи́тели/ и песносло́вцы Христо́вы,/ согла́сно возсла́вим пе́сньми Кукузе́ля сла́внаго Иоа́нна,/ вку́пе со Григо́рием, Доме́стиком му́дрым.// Христа́ бо мо́лят о душа́х на́ших.

Кондак прпп. Иоанну Кукузелю и Григорию Доместику, греческий, глас 3. Дева днесь:

Дво́ицу богоно́сных оте́ц воспои́м,/ Иоа́нна вси со сла́вным Григо́рием./ Ти́и бо зде пожи́вше богому́дро,/ восхвали́ша сло́вом и де́лом всех Творца́./ Ему́же мо́лятся непреста́нно// пода́ти нам прегреше́ний оставле́ние.

Литература

 • Νικόδημος. Συναξαριστής. Τ. 1. Σ. 263;
 • Афонский патерик. М., 2002р. Т. 2. С. 207-208;
 • Χαλδαιάκης Α. ῾Ο Πολυελέος στὴν Βυζαντινὴ καὶ μεταβυζαντινὴ μελοποία // ῞Ιδρυμα βιζαντινῆς μουσικολογίας̇ Μελέται. Τ. 5 / ᾿Εκδ. παρὰ τοῦ Γ. Στάθη. ᾿Αθῆναι, 2003. Σ. 397-398 [Стихи полиелея λατρινος, Николая Кукумы, 136-го псалма, «Слово благо» и др.];
 • Порфирий (Успенский), еп. Восток христианский. Афон: История Афона. СПб., 1892. Ч.3 :Афон монашеский. Отд. 2. С. 184-185:
 • Γεράσιμος ὁ Μικραγιαννανίτης. Γρηγόριος ὁ ῾Αγιορείτης // ΘΗΕ. Τ. 4. Σ. 707-708;
 • Σωφρόνιος (Εὐστρατιάδης). ῾Αγιολόγιον. Σ. 100; ᾿Αθανάσιος (Παναγιώτης), μον. ῾Η Πλατυτέρα τῶν οὐρανῶν: Τὸ ῞Αγιον ῎Ορος χριστιανικὸς κόσμος: Προσκυνητάριον τοῦ ῾Αγίου ῎Ορους. ᾿Αθήνα, 1989. Σ. 62;
 • PLP. N 4275, 93387; Στάθης. Χειρόγραφα. Τ. 1-3;
 • idem. ᾿Αναγραμματισμοὶ καὶ μαθήματα. Σ. 75, 105, 108;
 • Χατζηγιακουμής. Χειρόγραφα Τουρκοκρατίας. Τ. 1. Σ. 286-287;
 • Герцман Е. В. Греческие муз. рукописи Петербурга. СПб., 1996. Т. 1;
 • Demetriou Chr. Das Sticherarion kalophon: kon Machairas A4 und die musikalischer Werke des Manuel Chrysaphes: Diss. W., 2001. S. 158-159.

Использованные материалы[1]  Первая дата - по Настольной книге священнослужителя, т. 2 (М., 1978, с. 145), вторая - по "зелёной" Минее-Октябрь, см. - http://korolev.msk.ru/minea/oct/oct941.html)

[2]  "Ὁ Ὅσιος Γρηγόριος ὁ Δομέστικος", страница греческого сайта ΜΕΓΑΣ ΣΥΝΑΞΑΡΙΣΤΗΣ (Большой месяцеслов), по кн.: Αγαθάγγελος (Χαραμαντίδης), Επ. Φαναρίου, ΜΕΓΑΣ ΣΥΝΑΞΑΡΙΣΤΗΣ (Епископ Фанарийский Агафангел, "Синаксарь Православной Церкви"), Αποστολικής Διακονίας της Εκκλησίας της Ελλάδος, - https://www.synaxarion.gr/gr/sid/784/sxsaintinfo.aspx

[3]  "Преп. Григорiя Доместика (1355)" // Троицкїй Православный Русскїй Календарь на 2019 г. - Свято-Троїцкий Монастырь. Тѵпографїѧ Пр. Іωва Почаевскагω въ Джорданвиллѣ, 2018, https://snrocmqc.orthodoxws.com/files/Oct-2019.pdf

[4]  "Venerable Gregory Domesticus of the Great Lavra, Mount Athos, официальный сайт Православной Церкви в Америке, - https://www.oca.org/saints/lives/2021/10/01/102833-venerable...hos

[5]  "Sinaxar 1 Octombrie. Tot în aceasta zi, Cuviosul Grigorie Domesticul care în acea mare Lavră a Atonului (Muntele Athos) s-a nevoit şi o monedă de aur de la Născătoarea de Dumnezeu a primit, cu pace s-a săvârşit", сайт Calendar Creştin Ortodox (Православный христианский календарь), - https://admd.info/sinaxar.php?date=1633046400

[6]  Athen. Bibl. Nat. 2458, 1336 г.

[7]  Καράς Σ. ᾿Ιωάννης Μαΐστωρ ὁ Κουκουζέλης καὶ ἡ εποχή τοῦ. ᾿Αθῆναι, 1992. Σ. 40-41

[8]  Ath. Doch. 363. Fol. 344v, 2-я пол. XVIII в.

[9]  Ath. Xenoph. 189, 1893 г.

[10]  см.: Ath. Xenoph. 189. F. 208r; Лопарев. Каталог алекс. патриархов. С. XLVI; Порфирий (Успенский), еп. Восток христианский. Афон: История Афона. СПб., 1892. Ч.3 :Афон монашеский. Отд. 2. С. 184-185: http://www.sedmitza.ru/lib/text/804546/. См. также Кораев Т. К. "Григорий III [патриарх Александрийский]" // Православная энциклопедия, т. 12, с. 605-606 - http://www.pravenc.ru/text/166709.html

[11]  Ath. Сutl. 399, сер. XIV в. (с надписанием имени Γληγορίτζη; Пс 134. 12a); 436, XVI в.; 457, 2-я пол. XV в. (Пс 134. 16a); Ath. Philoth. 122, 1-я пол. XV в.; 125, XV-XVI вв.; Ath. Ivir. 949, кон. XVII - нач. XVIII в.; 987, после 1731 г.; 993, сер. XVII в.; Lesb. Leim. 459, ок. XVIII в. (Пс 134. 12b); РНБ. Греч. № 130, нач. XVIII в. (Пс 134.12b, 13a, 13b, 14a, 14b, 15a); № 132, посл. треть XVIII в., № 711, XVIII в.

[12]  Ath. Ivir. 974, 1-я пол. XV в.; Ath. Konstamon. 86, 1-я пол. XV в. (Пс 134. 16a); Lesb. Leim. 8, кон. XVIII в. (Пс 134. 15a)

[13]  Ath. Ivir. 985, 1425 г. (Пс 134. 7)

[14]  Ath. Philoth. 123, кон. XIV в., 122; Ath. Ivir. 973, нач. XV в.; Lesb. Leim. 273, 2-я пол. XVI в.; 238, ок. XVIII в. (Пс 44. 2a, 2b, 2c, 3a, 3b, 3c, 8c); Ath. Doch. 336, 1764 г.; РНБ. Греч. № 126, 2-я пол. XV в.; № 130, 132, 711

[15]  Ath. Ivir. 974, 1-я пол. XV в.; 949; РНБ. Греч. № 126, 130, 132, 711 (Пс 111. 2а, 2b, 3a, 3b, 4b, 9b); Lesb. Leim. 8 (Пс 111. 2a); 459, ок. XVIII в. (Пс 11. 2b); 238, ок. XVIII в. (Пс 111. 4b)

[16]  Ath. Konstamon. 86; Ivir. 985

[17]  Ath. Сutl. 457; Ath. Ivir. 1120, 1458 г.

[18]  Ath. Cutl. 456, 1443 г.

[19]  Lesb. Leim. 231, ок. XVIII в.

[20]  Lesb. Leim. 8

[21]  Ath. Ivir. 975, сер. XV в.; 991, 1670 г.; РНБ. Греч. № 126; Ath. Paul. 128, сер. XVIII в. (здесь - «украшенная» (καλλωπισμός) Кукузелем)

[22]  Ath. Ivir. 975

[23]  Athen. Bibl. Nat. S. Sepulcri. 704. 1819 г.

[24]  Перевод Наталии Бахаревой. "Тропари и кондаки прпп. Иоанну Кукузелю и Григорию Доместику." // Блог в ЖЖ пользователя Natalia Bakhareva - https://ulita-n.livejournal.com/16504.html

Редакция текста от: 21.11.2021 14:45:33

"ГРИГОРИЙ ДОМЕСТИК" еще можно поискать:

полнотекстовый поиск в Древе: Яндекс - Google
в других энциклопедиях: Яндекс - Википедия - Mail.ru -
в поисковых системах: Искомое.ru - Яндекс - Google