Всякий, ненавидящий брата своего, есть человекоубийца; а вы знаете, что никакой человекоубийца не имеет жизни вечной, в нем пребывающей. 1 Ин. 3,15

ДИОНИСИЙ КТИТОР

Статья из энциклопедии "Древо": drevo-info.ru

Прп. Дионисий Ктитор. Икона XV века, монастырь Дионисиат
Прп. Дионисий Ктитор. Икона XV века, монастырь Дионисиат
Дионисий Ктитор, Афонский (греч. Διονύσιος κτήτορας της Μονής Τιμίου Προδρόμου Αγίου Όρους; 1316 - 1388), основатель монастыря Дионисиат, преподобный

Память 25 июня (Греч. [1]) и в Соборах Афонских преподобных и Дионисиатских святых (Греч.)

Родился в 1316 году в Корисосе (совр. ном Кастория, Греция) в благочестивой семье земледельцев среднего достатка. Его старший брат свт. Феодосий Трапезундский (1300 - 1392) получил образование в Константинополе при Патриархии, затем принял постриг, был рукоположен во пресвитера. Через некоторое время он удалился в афонский монастырь Филофей, где затем стал игуменом. Дионисий смог поступить в этот монастырь под руководство брата по достижении 19-летнего возраста, в 1335 году и исполнял обязанности экклисиарха.

В 1346 году Дионисий был рукоположен во диакона и во иерея. Вскоре он стал известен как подвижник и пользовался особым уважением.

Через 12 лет пребывания в монастыре, посоветовавшись с духовниками, он тайно покинул многолюдную обитель и затворился в пещере на горе Малый Афон, где проводил время в непрестанной молитве, питаясь травой и дикими плодами, а иногда ходил в окрестные монастыри просить хлеба. Через три года подвижничества (1347-1350) к Дионисию стали собираться ученики, которых он сначала не принимал, но затем уступил их просьбам. Вскоре Дионисий возглавил братство из 18 монахов, которые по его предложению построили на той же горе каливы и храм во имя Иоанна Предтечи, а Дионисий стал называться "игумен калив". Он безмолвствовал в пещере пять дней недели, а субботние и воскресные дни проводил вместе с братией. Через некоторое время, страдая зимой от холода, братия с благословения прп. Дионисия переселилась на зап. часть горы, где также были построены каливы и новый храм во имя Иоанна Предтечи. Продукты доставлялись на лодке, затем монахи на себе переносили их на гору, причем Дионисий участвовал в этом. Монахам приходилось ночевать на берегу, и тогда большую часть ночи они проводили в славословии Бога под открытым небом. Однажды преподобный увидел на прибрежной скале огненный факел, восходивший к небу. Поскольку видение повторялось много ночей подряд, он рассказал о нем другу, прп. Дометию (+ 1403/05), подвизавшемуся в местечке Вулевтирии, имевшему дар рассуждения и пророчества. После того как они вместе три ночи видели знамение, Дометий предрек существование на этом месте обители и было принято решение строить там монастырь. На средства приходивших к Дионисию за советом мирян и монахов была построена башня высотой 20 м для защиты от пиратов (1370).

Брат Дионисия Феодосий попал в плен к пиратам, был выкуплен христианами и оказался в Константинополе, где стал игуменом Манганского монастыря, а затем митрополитом Трапезундским. В 1374 году Дионисий отправился в Трапезунд, чтобы повидать брата и найти средства для строительства монастыря. Митр. Феодосий представил брата трапезундскому имп. Алексею III Великому Комнину (1349-1390), которого поразила аскетическая внешность подвижника, его добродетель и мудрое поведение. Дионисий предложил императору последовать примеру других правителей и построить на Афоне свой монастырь, который соответствовал бы его славе и где возносились бы молитвы за него и его близких. Император согласился с условием, что монастырь будет назван в честь Великого Комнина, в нем вечно будут поминать членов семьи императора, в монастырь будут принимать всех паломников и желающих стать монахами жителей Трапезунда. На строительство было выдано 50 сомиев (визант. золотая монета, в 1340 соответствовавшая 140 серебряным монетам) с обещанием такой же суммы через три года и ежегодного пожертвования 1 тыс. комнинатов (серебряная монета Комнинов Трапезунда).

Преподобный Дионисий Афонский, ктитор монастыря Дионисиат. Тзортзи (Зорзис) Фука. Фреска. Афон (Дионисиат). 1547 г.
Преподобный Дионисий Афонский, ктитор монастыря Дионисиат. Тзортзи (Зорзис) Фука. Фреска. Афон (Дионисиат). 1547 г.
Во время возвращения на Афон корабль прп. Дионисия очутился вблизи арабского пиратского судна, но по молитве преподобного пиратам явился Иоанн Предтеча, который устрашил и обездвижил их. По возвращении (1375) на пожертвованные деньги было начато строительство храма во имя Иоанна Предтечи, а также монастырских стен, келий, трапезной и водопровода. Когда средства закончились, прп. Дионисий второй раз поехал к императору (1377), но по возвращении нашел монастырь разграбленным пиратами, поэтому почти все деньги ушли на поездки в Вифинию, где Дионисий выкупал на рынках пленных монахов. В 1382 году Дионисий ездил в Константинополь, чтобы подтвердить права монастыря на собственность у имп. Иоанна V Палеолога (1341-1391). Число монахов умножалось, а средств для покрытия их нужд и завершения строительных работ не было, поэтому, оставив за игумена Дометия, прп. Дионисий в 1387 году снова отправился к императору Трапезунда.

Вручив попечение о своей обители брату, митр. Феодосию Трапезундскому, прп. Дионисий скончался в 1388 в Трапезунде, в возрасте 72 лет, и был погребен с великими почестями. У его гроба были отмечены исцеления.

Основные источники о жизни прп. Дионисия: хрисовул трапезундского имп. Алексея III Великого Комнина (1375), Житие прп. Дионисия, составленное иером. Митрофаном (XVI в.), Житие прп. Дионисия (изд. Агапием Ландосом в сб. Новый Рай (1641)) - переработка Жития, составленного иером. Митрофаном, сделанная до 1644 года (см.: Λαμψίδου. Σ. 105). Указанные источники имеют разночтения, однако основные сведения о жизни преподобного в них присутствуют.

День смерти прп. Дионисия неизвестен. В Житии, составленном иером. Митрофаном, он не указан, а более поздние Жития называют 25 июня датой празднования его памяти в Дионисиате. Однако последнее было установлено согласно афонскому обычаю поминовения ктиторов на второй день после престольного праздника обители, т. е. памяти Иоанна Предтечи (24 июня), и является условным. Более правильным было бы считать датой смерти прп. Дионисия 25 февраля, согласно некоторым историческим исследованиям [2]. Служба прп. Дионисию содержится в рукописи XV века № 420 из монастыря Дионисиат.

Литература

  • ᾿Αγάπιος ὁ Λάνδος. Νέος Παράδεισος. Βενετία, 1872к. Σ. 423-433;
  • Bίος τοῦ ῾Οσίου Διονυσίου ὑπὸ Μητροφάνους / Ed. Β. Λαούρδας // ΑΠ. 1956. Ν 21. Σ. 43-79;
  • Actes de Dionysiou // Ed. N. Oikonomidès. P., 1968. P. 59-61. (Archives de l'Athos; N 4);
  • Афонский патерик. Т. 1. С. 535-548;
  • Χρυσόβουλλον τοῦ αὐτοκράτορος Τραπεζούντος ᾿Αλεξίου Γ´ τοῦ Μεγάλου Κομνηνοῦ // ῾Ο ῞Οσιος Διονύσιος ὁ κτίτωρ. ῞Αγιον ῎Ορος, 2004. Σ. 90-99.
  • Εὐτύμιος Διονυσιάτης. Συμπληροματικὸς κατάλογος λληνικῶν χειρογράφων ἱ. μ. Διονυσίου ῾Αγίου ῎Ορος // ΕΕΒΣ. 1957. Τ. 27. Σ. 237-271;
  • Λαμψίδου ᾿Οδ. Βιογραφικὰ τῶν ἀδελφῶν Διονυσίου κα Θεοδοσίου // ᾿Αρχεῖον ᾿Εκκλησιαστικοῦ κα Κανονικοῦ Δικαίου. 1963. Τ. 18. Σ. 104-124;
  • Παπαδόπουλος Σ. Διονύσιος ὁ ᾿Αθωνίτης // ΘΗΕ. Τ. 5. Σ. 9-11;
  • ῞Οσιος Διονύσιος ὁ κτίτωρ. ῞Αγιον ῎Ορος, 2004.

Использованные материалы[1]  Όσιος Διονύσιος κτήτορας της Μονής Τιμίου Προδρόμου Αγίου Όρους // Страница греческого частного сайта Ορθόδοξος Συναξαριστής ( Православный месяцеслов) - http://www.saint.gr/1979/saint.aspx

[2]  см.: Λαμψίδου. Σ. 101-124

Редакция текста от: 05.11.2019 11:53:25

"ДИОНИСИЙ КТИТОР" еще можно поискать:

полнотекстовый поиск в Древе: Яндекс - Google
в других энциклопедиях: Яндекс - Википедия - Mail.ru -
в поисковых системах: Искомое.ru - Яндекс - Google